Legal Notice

Hier vind je onze voorwaarden terug de Imagik App legal notice
Heb je hier vragen over? Stel ze gerust via admin@imagik.be

Imagik App legal notice

Deze applicatie wordt beheerd door ARANEAWEB BV, gevestigd te B-3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/167, met ondernemingsnummer 0663.698.942, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna “Imagik”).

Deze applicatie is enkel bestemd voor gebruikers die hiertoe vanwege Imagik voorafgaand de toelating en geldige logingegevens hebben verkregen.

Het gebruik van deze applicatie is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Imagik (https://www.imagik.be/algemene-voorwaarden/) en het privacybeleid van Imagik: (https://www.imagik.be/privacy-cookies/).

Deze applicatie en de informatie daarin vervat worden verstrekt “zoals zij zijn”, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie. Imagik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de applicatie en/of de inhoud ervan.

Mogelijk bevat deze applicatie werken of materialen van andere websites of links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Imagik staan en waarvoor Imagik dus geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan dragen.

Deze applicatie en de informatie en het materiaal dat op deze applicatie wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, teksten, vragenlijsten, checklists aantekeningen, afbeeldingen, foto’s, illustraties, video’s, presentaties en ander grafisch materiaal met inbegrip van de lay-out en de functionaliteit van deze applicatie, en de namen, logo’s en iconen, handelsmerken en dienstenmerken zijn de eigendom van Imagik of haar zaakvoerders of medewerkers, dan wel haar eventuele licentiegevers, en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen.

Het is niet toegelaten om dergelijk intellectueelrechtelijk beschermd materiaal of een deel ervan te kopiëren, te gebruiken, te wijzigen, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, laten circuleren of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, op eender welke wijze, zonder uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van Imagik.