Algemene Voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden terug.
Heb je hier vragen over? Stel ze gerust via admin@imagik.be

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Art. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan en diensten geleverd door ARANEAWEB bv, met vennootschapszetel te 3500 Hasselt, Henri – Eyckmansstraat 119 en met ondernemingsnummer 0663.698.942 (hierna: Araneaweb). Zij hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen op en aanvulling aan deze algemene voorwaarden (vb. op de factuur of op deofferte) zijn slechts bindend indien deze door Araneaweb schriftelijk aanvaard werden.

Offerte en orderbevestiging

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes opgesteld door Araneaweb zijn slechts geldig tot en met de daarop voorzienevervaldatum. Wanneer de cliënt het bestek of de prijsofferte niet aanvaardt binnen deze aangegeven termijn, zalAraneaweb haar bestekken of prijsoffertes kunnen aanpassen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliëntde offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar Araneaweb.

De prijs van trajecten met een vaste prijs waaronder opleidingen vallen wordt ofwel vermeld op de website dan wel rechtstreeks overeengekomen met de betreffende coach/trainer/consultant.

In geval de overeenkomst tot stand komt op basis van trajecten met een vaste prijs vermeld op de website geldt het online ingevulde inschrijfformulier als officieel inschrijvingsbewijs

In geval de overeenkomst tot stand komt op basis van trajecten waarvan de vaste prijs niet vermeld wordt op de website zal de opdrachtgever rechtstreeks met de betreffende coach/consultant/trainer de prijs overeenkomen.

De coach/consultant/trainer bezorgt binnen een termijn van 7 dagen kopie van deze overeenkomst aan Araneaweb, dewelke hiertoe ofwel een aanmeldingsformulier opmaakt en dit doorzendt aan de opdrachtgever, ofwel een op maat gemaakt URL opmaakt en doorzendt aan de opdrachtgever die dan via deze specifieke URL zich online kan inschrijven.

In dergelijk geval geldt als inschrijvingsbewijs het door Araneaweb opgemaakte aanmeldingsformulier dan wel het via de specifieke URL ingevulde inschrijvingsformulier.

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de annulatievoorwaarden zoals vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze de bestellingen, offertes en alle overeenkomsten beheersen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen op prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is. Araneaweb kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Araneaweb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Araneaweb anders aangeeft.

Levering

Art. 3 Araneaweb verbindt er zich toe binnen de door haar opgegeven leveringstermijn op te leveren. Hierbij wordtuitzondering gemaakt voor vertraging veroorzaakt door de eigen houding/bijkomende vragen van de cliënt, die eentijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken (zie o.a. artikel 16) en overmacht (artikel 12).

Bij gebreke aan tijdige oplevering zal de cliënt Araneaweb aangetekend in gebreke stellen om op te leveren binnen demaand. Opnieuw is Araneaweb hiertoe niet gebonden in geval van de eigen houding/bijkomende vragen van de cliënt dieeen tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken (zie o.a. artikel 16) en overmacht (artikel 12).

Art. 4 Araneaweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevallen van niet-uitvoering die hetgevolg zijn van omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, doch zonder beperking,staking, lock-out, handelen of verzuim of het door een derde partij (uitgezonderd onderaannemers) in gebreke blijvenom samen te werken, brand of een andere gelijksoortige toevalligheid, overmacht, epidemie, oorlog of andere gewelddaden of eender welke wet, bevel of vereiste van gelijk welke regeringsinstantie of overheid.

Art. 5 Indien Araneaweb zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient, uitgezonderd andersluidende overeenkomst, 45% betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon, 45% na de eersteoplevering van de prestatie of de dienst en 10% bij de oplevering of de voltooiing ervan. 

Annulatie van bestelling of verbreking overeenkomst

Art. 6 Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst voor advies zijn de vergoedingen die reeds verschuldigd waren vóór de beëindiging van de overeenkomst (reeds gefactureerd en nog te factureren) betaalbaar, onverminderd de toepassing van artikel 8. Daarenboven is de cliënt een forfaitaire schadevergoedingverschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 125,- en dit onderuitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst voor opleiding zijn de volgende annuleringsvergoedingen van toepassing wanneer de annulering via aangetekende post of mail gebeurd. 

  • 50% van het bedrag van de overeenkomst zoals overeengekomen op het inschrijfformulier of het door Araneaweb opgemaakte aanmeldingsformulier zoals vermeld in artikel 2, verminderd met enige ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt 30 kalenderdagen of meer voorafgaan aan de overeengekomen uitvoeringsdatum; 
  • respectievelijk 75% indien de annulering gebeurt tot 14 kalenderdagen vooraf; 
  • resp. 100 % indien de annulering gebeurt minder dan 14 kalenderdagen vooraf.

Dit alles behoudt het recht van Araneaweb om voor zover hiertoe aanleiding bestaat, een hogere vergoeding te vorderen.

Vergoeding, facturatie en betaling

Art. 7 De vergoeding wordt vastgesteld in de offerte. Wanneer na aanvaarding van de offerte de cliënt wijzigingenwenst aan te brengen aan de opdracht, de scope en/of de functionaliteiten, zullen deze bijkomende opdrachten inregie worden uitgevoerd aan het opdat moment geldend uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Art. 8 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen degestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrenteverschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met eenminimum van € 125,-. Ten laste van de cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Araneaweb, als gevolg van de niet nakoming door de Cliënt van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 9    Elke factuur van Araneaweb is door de cliënt definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitsluitend aangetekend geprotesteerd is. De cliënt zal hierbij steeds de datum en nummervan de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 10 Bij niet-betaling behoudt Araneaweb zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten op teschorten totdat de cliënt de vervallen factuur heeft betaald, alsook het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dit laatste geval zal Araneaweb de cliënt aangetekend in gebreke stellen. Bij gebreke aan betaling door de cliënt binnen een termijn van 15 dagen zal Araneaweb de cliënt opnieuw aangetekendverwittigen dat zij de overeenkomst tussen partijen als buitengerechtelijk ontbonden acht, met voorbehoud voor deinning van de openstaande facturatie. In geval van buitengerechtelijke ontbinding kan de cliënt geen aanspraak makenop terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige schadevergoeding.

Art. 11 Araneaweb behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om heteven welke wijziging aan de juridische toestand van de cliënt.

Art. 12 Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de cliënt, blijven zij eigendom van Araneaweb. De overdracht van broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, vindt pas plaats nadat de volledige som van het contract betaald is.

Art. 13 KMO’s dewelke gevestigd in Vlaanderen, kunnen genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. In geval de klant betaalt via KMO-portefeuille, dient de klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO- portefeuille te doen. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren. De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille. Bij onregelmatigheden of onwettig gebruik van deze subsidies is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en zijn subsidies – negatieve gevolgen zijn voor Araneaweb, kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd. Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven aan Areaneaweb op het rekeningnummer hetwelke vermeld op het factuur. De betaling van het BTW-bedrag dient als voorschot en bevestiging van de inschrijving. De rest van de betaling dient zo snel als mogelijk te volgen via de KMO portefeuille. Voor een opleiding dient dit te voldaan zijn voor de aanvangst van de opleiding. Voor een adviestraject zijn de betalingsvoorwaarden opgenomen in de offerte. 

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 14 

Te allen tijde blijft Araneaweb intellectuele eigenaar van zijn eigen ontwikkelde reeds bestaande gedachtengoed, inzichten, concepten, ideeën, ook als deze in het kader van een project / opleiding of advies worden aangewend.  Araneaweb kan deze in alle vrijheid en onafhankelijkheid verder ontwikkelen en gebruiken, zowel binnen als buiten de project-scope. Het is niet toegelaten aan de klant om de concepten van ARANEAWEB verder te verspreiden onder externe partijen. 

Art. 15 

De cliënt aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op de opbouw en het concept van de  website niet zalworden overgedragen. Voor zover hierop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal de cliënt wel een niet-exclusiefgebruiksrecht op krijgen.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp en inhoud van de door Araneaweb gecreëerde website worden wel overgedragen aan de cliënt, na volledige betaling. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en – vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor degehele wereld.

Art. 16 De cliënt verkrijgt eveneens een niet-exclusieve licentie op alle voor de website gebruikte codes, het contentmanagement systeem (CMS), met inbegrip van de broncode. De gebruikslicentie geldt voor de duur van de overeenkomst. Bij de beëindiging van de overeenkomst zal de cliënt de inhoud van de website ontvangen, doch nietde daarachterliggende CMS en technologie zodat de website niet meer actief kan zijn.

Art. 17 Indien Araneaweb foto’s of materiaal gebruikt waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, zal zij de cliënt hier steeds over informeren en het nodige doen om een gebruikslicentie op deze werken te verkrijgen.De voorwaarden van deze gebruikslicentie zijn evenwel steeds afhankelijk van deze derde partij en moeten door decliënt gerespecteerd worden.

Hostingservices en domeinnamen

Art. 18 Voor de hosting werkt Araneaweb samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van dehosting diensten en aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de overeenkomst met deze partner, die dezeovereenkomst kan aanpassen of wijzigen. Op eerste verzoek van de cliënt bezorgt Araneaweb een kopie van deactuele versie van de service level agreement met de hostingpartner.

Art. 19 Araneaweb neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door haar gehoste producten, vermits Araneaweb zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoorverantwoordelijk kan zijn. Araneaweb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden(Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).

Art. 20 De door Araneaweb geleverde hosting pakketten, domeinnamen, of andere recurrente diensten (zoals niet-limitatief contentmarketing, e-mailmarketing, onderhoud sociale media) en “software as a service” formules wordenaangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bijhet verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de aangevatteperiode.

Aansprakelijkheid

Art. 21 Araneaweb kan enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de cliënt voor de bewezen en  werkelijk geleden directe schade die voortvloeit uit de overeenkomst en die aan haar te wijten is. Araneaweb is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

Art. 22 De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de cliënt.

Art. Araneaweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s en andere materialen of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de cliënt.

Art. 23 Araneaweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Araneaweb verbindt zich ertoe ondersteuning en advies tegeven aan de cliënt waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier.

Garantie

Art. 24 Araneaweb staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van Araneaweb zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de cliënt schriftelijk en uitsluitend aangetekendgemeld te worden en dit uiterlijk 3 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na hetverstrijken van deze termijn is Araneaweb niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofdevan Araneaweb komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt.Araneaweb zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de cliënt indien blijkt dat de vastgesteldefouten het gevolg zijn van aanpassingen door de cliënt zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing vanhet project door Araneaweb. De eventuele kosten die in hoofde van Araneaweb gepaard zijn gegaan met het opsporenvan gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de cliënt zullen door Araneaweb verhaaldworden op de cliënt.

Werken van derden

Art. 25 Alle content, grafisch materiaal of logo’s waarvan geen vermelding werd opgenomen in de offerte van Araneaweb (en dus niet door Araneaweb geproduceerd wordt) dient door de cliënt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van dewerken worden geleverd. Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en is Araneaweb daardoorgenoodzaakt een extra kost van 20% van het totale factuurbedrag aan te rekenen.

Art. 26 De cliënt garandeert dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de indeze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De cliënt vrijwaart Araneaweb voor schade die voor Araneaweb hetgevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden.

In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de cliënt een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de cliënt gerechtigd het geleverdegrafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan.

Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaanen uitvoerbaar is in het land waar Araneaweb is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk iszonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Website, isAraneaweb gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Verwerking  van persoonsgegevens

Art. 27 Het is mogelijk dat in kader van de opdracht Araneaweb websites, promotiefilms, – brochures of ander materiaal maakt op instructie van de cliënt waarin persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de cliënt verwerkt worden. De cliënt is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens zoalsbezorgd aan Araneaweb.

Art. 28 De cliënt verzekert hierbij dat hij de relevante betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten en garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de doorgifte aan Araneaweb, gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Art. 29 De cliënt verzekert eveneens dat hij de relevante betrokkenen op de hoogte brengt van het feit dat het materiaal ook op de website van Araneaweb kan geplaatst worden en kan gebruikt worden voor de eigen commerciële doeleinden van Araneaweb.

Art. 30 De cliënt zal Araneaweb vrijwaren voor elke schadevergoeding of boete die Araneaweb zou moeten betalen aan derden ingevolge inbreuken op de AVG.

Art. 31 Araneaweb verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar ter beschikking gesteld werden door de cliënt enkel te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de cliënt en volgens deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over het privacybeleid van Araneaweb, wordt verwezen naar de website.

Gebruik van de diensten en referenties

Art. 32 Omdat Araneaweb geen gebruikers willen uitsluiten, zijn onze websites te bekijken vanaf Internet Explorer

10. Let wel op: de website zal leesbaar zijn, zonder foutboodschappen. De visuele pracht en praal wordt  grotendeels achterwegen gelaten omdat de aanpassingen voor deze browsers té veel tijd in beslag nemen en niet alle visuele effecten mogelijk zijn in deze browser. Indien de cliënt van Araneaweb dit wenst, wordt dit apart opgenomen in de offerte. Vanaf Internet Explorer 11 ondersteunen we het “volledige ontwerp” van de website, inclusief het gebruik van CSS 3 code die gebruikt wordt visuele effecten toe te passen zoals animaties, schaduw effecten, e.d. De website kan er op deze versie nét iets anders uitzien dan op de nieuwere Edge variant of andere courante browsers. Ook hier wordt een aparte offerte gemaakt indien de cliënt van Araneaweb dit wenst.

Art. 33 Het is de cliënt in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 34 De cliënt gaat ermee akkoord dat het door Araneaweb uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio en/of website van Araneaweb. 

Algemeen

Art. 35 Indien Araneaweb nalaat een bepaald recht opgenomen in deze voorwaarden uit te oefenen, zal dit geen enkeleimpact hebben op haar recht om deze voorwaarde in een later stadium na te streven met de cliënt. De nietigverklaringvan een clausule of een deel van een clausule van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de andere clausules ofdelen van clausules. Het nietig verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig eneconomisch gelijkwaardig voorschrift.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Art. 36 De overeenkomst tussen Araneaweb en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Limburg, afdeling  Hasselt.